Privacyverklaring

Beste websitebezoeker,

Wij hebben deze privacyverklaring opgesteld om u duidelijk te maken dat wij uw privacy zeer serieus nemen. Om die reden worden de door ons verzamelde persoonsgegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).


Strict Staffing B.V., gevestigd aan Keerkring 63, 2801 DG, Gouda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.strictstaffing.nl
Keerkring 63
2801 DG
Gouda

+31 182 763000

Cees Vink is de Functionaris Gegevensbescherming van Strict Staffing. Hij is te bereiken via cees@strictstaffing.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Strict Staffing verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door je gegevens of CV via de website in te vullen, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@strictstaffing.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Strict Staffing verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om onze dienstverlening uit te kunnen voeren voor zowel werkzoekenden en werkgevers
 • Je te kunnen bellen, appen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om post, goederen en/of diensten bij je af te leveren
 • Strict Staffing analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te kunnen stemmen op de voorkeuren van onze doelgroepen.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame.

Geautomatiseerde besluitvorming

Strict Staffing neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Strict Staffing) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Strict Staffing bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Sollicitatie

Wanneer je een sollicitatie doet op een concrete vacature op onze website, vragen wij je toestemming om je persoonsgegevens 2 jaar te bewaren. Geef je die toestemming niet, dan bemiddelen we je in principe alleen voor de vacature waarop je gesolliciteerd hebt. Daarvoor bewaren we je gegevens 60 dagen. Onder persoonsgegevens verstaan we: NAW, mailadres en alle andere gegevens die je meestuurt voor deze sollicitatie zoals het CV en alles wat in het CV vermeld staat.

Open sollicitatie

Wanneer je jezelf inschrijft op onze website als werkzoekende, maar niet op een concrete vacature solliciteert, bewaren we je persoonsgegevens twee jaar. Onder persoonsgegevens verstaan we: NAW, mailadres en alle andere gegevens die je meestuurt voor deze sollicitatie zoals het CV en alles wat in het CV vermeld staat.

Delen van persoonsgegevens met derden

Strict Staffing verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Strict Staffing blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Strict Staffing gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Strict Staffing gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld Google en toeleveranciers zoals onze webhosting partij BIT. Hieronder een overzicht:

Toestemming

Door deze website te gebruiken, geef je toestemming voor het plaatsen van de volgende cookies voor de doelen zoals hieronder genoemd:

Naam cookie

Soort

Omschrijving

__utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz

Google Analytics cookie

In de Google Analytics cookies leggen wij gegevens vast over het gebruik van de website: wanneer heb je de site bezocht, wanneer heb je hem verlaten, hoe ben je er terecht gekomen en hoe vaak heb je hem bezocht.

BIGipServerbit-inet-http-linux, BIGipServerBITED-http-linux-new-http-v6

Functionele cookie

Deze functionele cookie is voor session persistence. Via load balancing wordt het werk verdeeld tussen servers zodat bezoeken binnen één sessie bij dezelfde server uitkomen.

PHPSESSID

Functionele cookie

Deze cookie houdt gedurende het bezoek bij welke pagina's je bezoekt en gedane zoekopdrachten.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Strict Staffing en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@strictstaffing.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Strict Staffing wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Strict Staffing neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via administratie@strictstaffing.nl.